BLOG MiPBP w Żninie

Moje zdjęcie
Żnin, kujawsko-pomorskie, Poland
Najlepsza biblioteka w powiecie żnińskim

piątek, 2 listopada 2018

Internetowy Konkurs Literacki pn. „250. rocznica urodzin Jędrzeja Śniadeckiego”


Internetowy Konkurs Literacki
pn. „250. rocznica urodzin
Jędrzeja Śniadeckiego”

1. W którym roku urodził się Jędrzej Śniadecki  - proszę podać dokładną datę?
2. Proszę podać imię matki i ojca Jędrzeja Śniadeckiego. 
3. Kim był ojciec  Jana i Jędrzeja Śniadeckich?
4. Proszę podać imię i nazwisko (rodowe) żony Jędrzeja Śniadeckiego.
5. Proszę podać imiona dzieci Jędrzeja Śniadeckiego.
6.W jakim mieście Jędrzej Śniadecki pobierał nauki początkowe?
7. W jakim mieście Jędrzej Śniadecki uczęszczał do gimnazjum? (pełna nazwa)
8. Jaki napis widniał na medalu wręczonym od króla za postępy w nauce i co on oznaczał?
9. W którym roku Jędrzej Śniadecki rozpoczął studia w Polsce?
 10. Jaką, pełną nazwę nosiła Akademia Krakowska, na której studiował?
11. Co Jędrzej Śniadecki studiował w Krakowie?
 12. Proszę podać imiona i nazwiska profesorów anatomii, u których Jędrzej Śniadecki pobierał nauki.
13. Proszę podać imiona i nazwiska profesorów chemii, u których Jędrzej Śniadecki pobierał nauki.
14. Gdzie i na jakie zagraniczne studia udał się Jędrzej Śniadecki?
15. W jakim języku wykładał Jędrzej Śniadecki na Akademii Wileńskiej?
16. W którym roku i czego profesorem został Jędrzej Śniadecki  na Uniwersytecie Wileńskim?
17. Jaką nazwę nosił pierwszy polski podręcznik do nauki chemii napisany przez Jędrzeja Śniadeckiego?
18. Jaką nazwę nosiło pismo o charakterze popularnonaukowym założone przez Jędrzeja Śniadeckiego?
19. Z kim we współpracy Jędrzej Śniadecki założył w/w pismo?
20. Jaką znaną rozprawę Jędrzej Śniadecki opublikował w /w piśmie?
21. Jaką nazwę nosiło stowarzyszenie założone przez Jędrzeja Śniadeckiego  12  grudnia 1805 roku?
22. W którym roku i jaką nazwę nosiło założone w Wilnie przez Jędrzeja Śniadeckiego  towarzystwo, mające na celu poprawę obyczajów ówczesnego społeczeństwa?
23. Jakiego  pseudonimu używał w wyżej wymienionym towarzystwie i co on oznaczał?
24.  Działalność naukowa Jędrzeja Śniadeckiego obejmuje szerokie dziedziny wiedzy. Proszę podać przynajmniej dwie.
25. Wymień przynajmniej 2 książki napisane przez Jędrzeja Śniadeckiego lub o Jędrzeju Śniadeckim.
26. Wymień przynajmniej 4 artykuły Jędrzeja Śniadeckiego, które ukazały się w czasopismach.
27. Kiedy zmarł Jędrzej Śniadecki?
28. Gdzie pochowany został Jędrzej Śniadecki?
29. Proszę wskazać miejsca wmurowania przynajmniej 2 tablic poświęconych braciom Śniadeckim w mieście Żninie?
30. Kto jest twórcą pomnika – głowy Jędrzeja Śniadeckiego stojącego na skwarku koło placu Wolności w Żninie?
31.  Kto i pod jakim tytułem napisał widowisko sceniczne o Jędrzeju Śniadeckim?Regulamin internetowego konkursu
„250. rocznica urodzin
Jędrzeja Śniadeckiego”

I Postanowienia ogólne
1.      Organizatorem internetowego konkursu  „250. rocznica urodzin Jędrzeja Śniadeckiego”  jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie.
2.      Celem konkursu jest propagowanie  wiedzy o wybitnych ludziach Żnina oraz pogłębianie lokalnego patriotyzmu.
3.      Istotą Konkursu jest wyłonienie trzech zwycięzców (I, II i III miejsce), którzy zdobędą największą liczbę punktów. W przypadku kilku lub kilkunastu osób
z taką samą liczbą punktów, decydować będzie kolejność nadesłanych odpowiedzi.
4.      Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez wysłanie mailem prawidłowych odpowiedzi oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i przedmiotowy regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

II Zasady konkursu
1.      Uwzględniane będą tylko pełne odpowiedzi. Za każdą prawidłową i pełną odpowiedź przyznawane będą punkty (podane przy każdym pytaniu)
2.      Osoba, która uzyska największą liczbę punktów zdobywa I miejsce (nagrody książkowe). Upominki otrzymają także osoby, które uzyskały II i III miejsce.

III Uczestnictwo w konkursie
1.      Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół średnich i starszych uczniów szkół podstawowych.
2.      W konkursie nie będą brać udziału członkowie najbliższych rodzin Organizatora (np. rodzeństwo, dzieci itp.).

IV  Komisja konkursowa i ogłoszenie wyników Konkursu
1.      Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać w dniach od 2.11.2018 do 20.11.2018 r. (do godz. 23:59) na adres e-mail biblioteki: bibliotekaznin@wp.pl 
 W treści wiadomości proszę podać imię i nazwisko.
2.      Odpowiedzi wysłane po terminie nie będą uwzględniane.
3.      Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości nadesłanych odpowiedzi przez uczestników Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową w skład której wejdą trzy osoby delegowane przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
4.      Prawidłowe odpowiedzi i wyniki konkursu będą opublikowane na stronie biblioteki 30.11.2018 r.
5.      Wręczenie nagród w konkursie odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie przy ul. Sienkiewicza 4, a o terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie, a także informacja pojawi się na stronie internetowej biblioteki:www.bibliotekaznin.pl oraz na facebooku i blogu biblioteki.
V Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1.      Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika tylko i wyłącznie w zakresie objętym Konkursem, w tym także z podaniem do publicznej wiadomości (m.in. na stronach internetowych biblioteki oraz w prasie lokalnej) imienia i nazwiska laureatów konkursu.
 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz